Gramatyka

Czasowniki hebrajskie

CZASOWNIKI HEBRAJSKIE

Czasowniki w języku hebrajskim są zbudowane w oparciu o „rdzeń”, składający się z trzech spółgłosek (czasami zdarzają się cztery – często w słowach obcojęzycznych). Rdzeń ten po hebrajsku nazywa sięשורש / szoresz – czyli dosłownie „korzeń” (tłumaczone na angielski jako „root”).

W odmianie czasownika z reguły występują wszystkie trzy spółgłoski, chociaż zdarza się, że niektóre spółgłoski znikają w niektórych formach. Na przykład: spółgłoska nun występuje w rdzeniu נ. פ. ל (nun pe lamed), ale nie widać ją w bezokoliczniku tego czasownika –ליפול / lipol (upadać). W odmianie czasu teraźniejszego nun występuje –נופל / nofel (upada), ale znika z kolei w odmianie w czasie przyszłym –יפול / ipol (upadnie).

Do takich „słabych” spółgłosek należą też jod /י , waw / וoraz he / ה

Na przykład w przypadku rdzeniaה.ל.כ (he lamed chaf) w bezokoliczniku wypada spółgłoska he –ללכת / lalechet (iść, chodzić).

RDZENIE O CZTERECH SPÓŁGŁOSKACH

Istnieją również czasowniki, których rdzeń ma cztery spółgłoski – mogą być to słowa zapożyczone z języków obcych, albo sytuacje, w których do pierwotnego rdzenia dodano jedną literę, modyfikującą jego znaczenie.

Są również rdzenie, w których występują dwie podwojone spółgłoski, często są to czasowniki onomatopeje,
na przykład: מקרקר / mekarker – kracze, מרשרש / meraszresz – szumi.

ODMIANA CZASOWNIKA

Czasownik w języku hebrajskim odmienia się przez czasy (teraźniejszy, przeszły i przyszły), rodzaje (męski
i żeński), osoby i liczby (pojedynczą i mnogą).

CZAS TERAŹNIEJSZY

W czasie teraźniejszym występują tylko cztery formy czasownika: męska i żeńska pojedyncza, oraz męska i żeńska mnoga. Formy osobowe tworzy się dodając do czasownika odpowiedni zaimek, na przykład:אני הולך / ani holech – idę (dosłownie: ja idę),אתה שותה / ata szote – pijesz (dosłownie: ty pijesz),אנחנו מדברים / anachnu medabrim – mówimy (dosłownie: my mówimy).

CZAS PRZESZŁY

W czasie przeszłym występuje odmiana czasownika przez wszystkie osoby, np. קראת / karata – czytałeś, הלכתי – poszedłem \ poszłam. Jednak w osobach trzecich należy dołączyć zaimek osobowy do formy czasownika, np.:הוא הלך \ hu halach– poszedł, הן אכלו / hen achlu – zjadły.

Trzecia osoba r. męskiego l. pojedynczej to tak zwana forma podstawowa – taka, w której najłatwiej rozpoznać rdzeń czasownika, np.: אכל – achal (jadł, zjadł) to czasownik o rdzeniu א.כ.ל

Formy czasu przeszłego tworzy się, dodając do czasownika końcówki – np. w pierwszej osobie męskiej i żeńskiej będzie to końcówka תי / ti – כתבתי / katawti – napisałem, napisałam. Końcówki te są zawsze takie same -niezależnie od koniugacji.

CZAS PRZYSZŁY

W czasie przyszłym czasownik również odmienia się przez wszystkie osoby. Także w tym przypadku w osobach trzecich do czasownika dodaje się zaimek osobowy, np.:היא תכתוב / hi tichtow – ona napisze, הם יקנו / hem iknu – oni kupią.

W czasie przyszłym formy czasownika tworzy się za pomocą prefiksów, np.אלך / elech – pójdę, תחזור / tachzor – wrócisz.

Prefiksy te są zawsze takie same niezależnie od koniugacji.

BEZOKOLICZNIK

Czasownik hebrajski ma również formę bezokolicznika, która charakteryzuje się tym, że niezależnie od koniugacji zaczyna się głoskąל / lamed, na przykład:ללכת / lalechet (chodzić), לעשות / laasot (robić).

TRYB ROZKAZUJĄCY

Istnieją trzy formy trybu rozkazującego: męska pojedyncza, żeńska pojedyncza i mnoga, na przykład:קום / kum – wstań (r. męski),קומי / kumi – wstań (r. żeński) i קומו / kumu – wstańcie.

KONIUGACJE

Każdy czasownik należy do jednej z siedmiu koniugacji, noszących nazwy: Paal, Nifal, Piel, Pual, Hitpael, Hifil, Hufal.

Koniugacja to po hebrajskuבנין / binjan. To słowo znaczy też „budowla, konstrukcja”.

W każdej koniugacji do podstawowego „rdzenia” z trzech spółgłosek dochodzą rozmaite sufiksy
i prefiksy, zmienia się też układ samogłosek.

Tak zwana forma podstawowa czasownika to forma, w której widoczny jest sam rdzeń, bez dodatkowych cząstek. Jest to forma trzeciej osoby, r. męskiego, l. pojedynczej czasu przeszłego, na przykład:הלך / halach – poszedł, דיבר / diber – mówił.

Czasowniki, których się uczymy należą do rozmaitych koniugacji, na przykład:ללכת / lalechet (iść, chodzić), forma teraźniejszaהולך / holech należy do koniugacji Paal,לדבר / ledaber, forma teraźniejsza מדבר / medaber – do koniugacji Piel.

Ten sam rdzeń może pojawiać się w czasownikach rozmaitych koniugacji.

Niektóre nieregularne czasowniki nie mają niektórych form (jak na przykład להיות / lihiot – być, nie ma form czasu teraźniejszego), a w niektórych formy te istnieją, lecz nie są używane.

KONIUGACJA PAAL

Do koniugacji PAAL należą czasowniki czynne, oznaczające czynności, oraz tak zwane czasowniki stanu.

Na przykład:ללכת / lalechet – iść,לאכול / leechol – jeść,לישון / liszon – spać.

KONIUGACJA NIFAL

W koniugacji NIFAL występują czasowniki bierne w stosunku do czasowników czynnych z koniugacji PAAL. Koniugację tę charakteryzuje prefiks נ /wymawiane „ni” lub „ne”/ dodawany do rdzenia w czasie teraźniejszym i przeszłym.

Są w niej też czasowniki czynne – często oznaczające czynność powtarzającą się, oraz zwrotne – oznaczające czynność wzajemną.

Przykłady czasowników o znaczeniu biernym:נאמר / neemar – powiedziane / zostało powiedziane;נכתב / nichtaw – napisany / został napisany;נבנה / niwna – zbudowany, został zbudowany. Przykłady czasowników czynnych:נחנס / nichnas – wchodzi / wszedł.

Przykłady czasowników zwrotnych:נפגשים / spotykają się,נמצא / nimca – znajduje się.

KONIUGACJA PIEL

Do koniugacji PIEL należą czasowniki czynne, opisujące często czynności intensywne lub powtarzające się. Charakteryzuje ją prefiks מ / wymawiany jak „me”/ w czasie teraźniejszym.

Przykładowe czasowniki:מדבר / medaber – rozmawia; מקשטת / mekaszetet – ozdabia
(r. żeński).

Do koniugacji PIEL należą też czasowniki o rdzeniach posiadających cztery spółgłoski, często pochodzące
z języków obcych, na przykład: מארגן / meargen – organizuje, מדקלם / medaklem – deklamuje.

KONIUGACJA PUAL

Koniugacja PUAL jest określana jako bierna w stosunku do koniugacji PIEL.

Na przykład: czynny czasownik מדבר / medaber w koniugacji PIEL oznaczający „mówi, rozmawia”, w PUAL
ma formęמדובר / medubar – „mówiony”.

KONIUGACJA HITPAEL

Do koniugacji HITPAEL należą czasowniki zwrotne, oznaczające czynności skierowane na samego siebie, lub wzajemne. Charakteryzuje się ona prefiksem מת / mit – w czasie teraźniejszym, oraz הת / hit w czasie przeszłym. Należące do niej czasowniki często są stroną zwrotną czasowników czynnych z koniugacji PIEL lub PAAL.

Przykłady czasowników:מתלבש / mitlabesz – ubiera się;מתקלחת / mitkalachat – bierze prysznic (r. żeński);מתכתבים / mitkatwim – korespondują;מתפללות / mitpalelot – modlą się (r. żeński).

KONIUGACJA HIFIL

Do koniugacji HIFIL należą czasowniki czynne, najczęściej oznaczające spowodowanie jakiejś czynności, niekiedy wystąpienie lub zmianę jakiegoś stanu. Często mają znaczenie sprawcze w stosunku do czasowników czynnych z koniugacji PAAL.

Na przykład מאכיל / maachil – karmi kogoś, możemy porównać z אוכל / ochel – je;לובש / lowesz – nosi, wkłada ubranie – z מלביש / malbisz – ubiera kogoś w HIFIL.

KONIUGACJA HUFAL

Koniugacja HUFAL jest bierna w stosunku do HIFIL.

Przykłady: הולבש / hulbasz – został ubrany;הוזמן / huzman – został zaproszony.

CZASOWNIKI W KONIUGACJI PAAL
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
יאכל jochalאוכל
ochel אוכלת
ochelet
אכל
achal
jeśćלאכול
leechol
א.כ.ל
ילך jelechהולך
holech הולכת
holechet
הלך
halach
iść,
chodzić
ללכת lalechetה.ל.כ
יפגוש ifgoszפוגש
pogesz פוגשת pogeszet
פגש
pagasz
spotkaćלפגוש lifgoszפ.ג.ש
יקרא ikraקורא
kore קוראת
koret
קרא
kara
czytaćלקרוא likroק.ר.א
יכבות ichtowכותב
kotew כותבת kotewet
כתב
kataw
pisaćלכתוב lichtowכ.ת.ב
יחשוב jachszowחושב choszew חושבת choszewetחשב chaszawmyślećלחשוב lachszow
ח.ש.ב
ידע jedaיודע jodea יודעת jodaatידע jadawiedziećלדעת ladaatי.ד.ע
יאמר
jomar
אומר
omer אומרת
omeret
אמר
amar
powiedziećלומר
lomar
א.מ.ר
ילמד
ilmad
לומד lomed לומדת lomedetלמד lamaduczyć się, studiowaćללמוד lilmodל.מ.ד
יעבוד
jaawod
עובד owed עובדת
owedet
עבד
awad
pracowaćלעבוד
laawod
ע.ב.ד
יעמוד jaamodעומד omed עומדת omedetעמד amadstaćלעמוד laamodע.מ.ד
יבדוק iwdokבודק bodek בודקת bodeketבדק badaksprawdzić,
zbadać
לבדוק liwdokב.ד.ק
ישאל
iszal

שואל
szoel שואלת szoelet
שאל
szaal
pytaćלשאול
liszol
ש.א.ל
יתן itenנותן noten נותנת notenetנתן natandaćלתת latetנ.ת.נ
יקח ikachלוקח lokeach לוקחת lokachatלקח lakachwziąć,
brać
לקחת lakachatל.ק.ח
יחזור jachzorחוזר chozer חוזרת chozeretחזר chazarwracaćלחזור lachzorח.ז.ר
יסע isaנוסע nosea נוסעת nosaatנסע nasa
jechać, podróżowaćלנסוע linsoaנ.ס.ע
יעזוב jaazowעוזב ozew עוזבת ozewetעזב azawopuścić,
zostawić, wyjechać
לעזוב laazowע.ז.ב
יצא jeceיוצא joce יוצאת jocetיצא jacawyjść
לצאת lacet
י.צ.א
ימצא imcaמוצא moce מוצאת mocetמצא macaznaleźćלמצוא limco
מ.צ.א
ידע jedaיודע jodea יודעת jodaatידע jadawiedziećלדעת ladaatי.ד.ע
יצחק icchakצוחק cochek צוחקת cocheketצחק cachakśmiać sięלצחוק licchokצ.ח.ק
ישמע iszmaשומע szomea שומעת szomaatשמע szamasłyszećלשמוע liszmoaש.מ.ע
יסגור isgorסוגר soger סוגרת sogeretסגר sagarzamykaćלסגור lisgorס.ג.ר
יפתח iftachפותח poteach פותחת potachatפתח patachotworzyćלפתוח liftoachפ.ת.ח
ירד jeredיורד jored יורדת joredetירד jaradzejść,
wysiąść, padać (o deszczu itp.)
לרדת laredetי.ר.ד
יזרוק izrokזורק zorek זורקת zoreketזרק zarakrzucać
לזרוק lizrokז.ר.ק
יאהב johawאוהב
ohew אוהבת ohewet
אהב ahawkochać,
lubić
לאהוב leehowא.ה.ב
ילבוש ilbaszלובש lowesz לובשת loweszetלבש lawasznosić (ubranie), włożyć (ubranie)ללבוש lilboszל.ב.ש
ישלח iszlachשולח szoleach שולחת szolachatשלח szalachwysyłaćלשלוח liszloachש.ל.ח
ישן iszanישן jaszen ישנה jeszenaישן jaszanspaćלישון liszonי.ש.נ
יעזור jaazorעוזר ozer עוזרת ozeretעזר azarpomagaćלעזור laazorע.ז.ר
יאסוף jaasofאוסף osef אוספת osefetאסף asafzbierać, kolekcjonowaćלאסוף leesofא.ס.פ
יכאב ichawכואב koew כואבת koewetכאב kaawbolećלכאוב lichowכ.א.ב
יכעס ichasכועס koes כועסת koesetכעס kaasgniewać sięלכעוס lichosכ.ע.ס
יעצור jaacorעוצר ocer עוצרת oceretעצר acarzatrzymać się, zatrzymaćלעצור laacorע.צ.ר
ידאג idagדואג doeg דואגת doegetדאג daagmartwić się, troszczyć sięלדאוג lidogד.א.ג
יחתום jachtomחותם chotem חותמת chotemetחתם chatam
podpisaćלחתום lachtomח.ת.מ
ישתוף isztofשותף szotef שותפת szotefetשתף szatafumyć,
opłukać
לשתוף lisztofש.ת.פ
יפעל ifalפועל poel פועלת poeletפעל paal
działaćלפעול lifolפ.ע.ל
ינהג inhagנוהג noheg נוהגת nohegetנהג nahagkierować (pojazdem)לנהוג linhogנ.ה.ג
יבחר iwcharבוחר bocher בוחרת bocheretבחר bachar
wybraćלבחור liwchorב.ח.ר
יעבור jaaworעובר ower עוברת oweretעבר awarprzejść, przekroczyćלעבור laaworע.ב.ר
ימכור imkorמוכר mocher מוכרת mocheretמכר machar
sprzedaćלמכור limkorמ.כ.ר
יחתוך jachtochחותך chotech חותכת chotechetחתך chatachkroić,
ciąć
לחתוך lachtoch
ח.ת.כ
ירשום irszomרושם roszem רושמת roszemetרשם raszamzapisać, zanotowaćלרשום lirszomר.ש.מ
ישכור iskorשוכר socher שוכרת socheretשכר sachar
wypożyczyć, wynająć (dla siebie)לשכור liskorש.כ.ר
CZASOWNIKI W KONIUGACJI PAAL, KTÓRYCH RDZEŃ KOŃCZY SIĘ SPÓŁGŁOSKĄ HE „ה“
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
יקנה ikneקונה kone קונה konaקנה kanakupowaćלקנות liknotק.נ.ה
ישתה iszteשותה szote שותה szotaשתה szatapićלשתות
lisztot
ש.ת.ה
יעשה jaaseעושה ose עושה osaעשה asarobićלעשות
laasot
ע.ש.ה
ירצה irceרוצה roce רוצה rocaרצה racachciećלרצות lircotר.צ.ה
יעלה jaaleעולה ole עולה olaעלה alawchodzić, wspinać się, wsiadać, kosztowaćלעלות laalotע.ל.ה
יבנה iwneבונה bone בונה bonaבנה banabudowaćלבנות liwnotב.נ.ה
יראה ireרואה roe רואה roaראה raawidzieć, zobaczyć, oglądaćלראות lirotר.א.ה
יהיה ihje
_היה hajabyćלהיות lihjotה.י.ה
יענה jaaneעונה one עונה onaענה anaodpowiedziećלענות laanotע.נ.ה
יפנה ifneפונה pone פונה ponaפנה panaskręcić, skierować się, zwrócićלפנות lifnotפ.נ.ה
יאפה jaafeאופה ofe אופה ofaאפה afa
piecלאפות leefotא.פ.ה
ישחה ischeשוחה soche שוחה sochaשחה sachapływaćלשחות lischotש.ח.ה
CZASOWNIKI W KONIUGACJI PAAL
SPÓŁGŁOSKA ŚRODKOWA WAW „
ו “ LUB JOD „י“
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
יגור jagurגר
gar
גרה
gara
גר garmieszkaćלגור lagurג.ו.ר
יקום jakumקם kam קמה kamaקם kamwstawaćלקום lakumק.ו.מ
יטוס jatusטס tas טסה tasaטס taslatać
(samolotem)
לטוס latusט.ו.ס
ישיר
jaszir
שר szar שרה szaraשר
szar
śpiewaćלשיר
laszir
ש.י.ר
ישים jasimשם sam שמה samaשם samkłaść,
umieszczać
לשים lasimש.י.מ
יבוא jawoבא ba באה baaבא baprzychodzić, przybywaćלבוא lawoב.ו.א
ירוץ jaruc

רץ rac רצה
raca
רץ racbiegaćלרוץ laruc
ר.ו.צ
ישוט jaszut
שט szat שטה szataשט szatżeglować, pływać łódką, statkiemלשוט laszutש.ו.ט
ישוב jaszuwשב szaw שבה szawaשב szawwracaćלשוב laszuwש.ו.ב
יריב jariwרב raw רבה rawaרב rawkłócić sięלריב lariwר.י.ב
יצום jacumצם cam צמה camaצם campościćלצום lacum
צ.ו.מ
CZASOWNIKI W KONIUGACJI PIEL
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
ידבר jedaberמדבר medaber מדברת medaberetדיבר diberrozmawiać, mówićלדבר ledaberד.ב.ר
יטייל jetajelמטייל metajel מטיילת
metajelet
טייל tijelpodróżowaćלטייל
letajel
ט.י.ל
ישחק jesachekמשחק mesachek משחקת
mesacheket
שיחק sichekbawić się,
grać
לשחק
lesachek
ש.ח.ק
ישלם jeszalemמשלם meszalem משלמת meszalemetשילם szilempłacićלשלם leszalemש.ל.מ
יקבל jekabelמקבל mekabel מקבלת mekabeletקיבל kibeldostaćלקבל lekabelק.ב.ל
יצייר jecajerמצייר mecajer מציירת mecajeretצייר cijerrysować,
malować
לצייר lecajerצ.י.ר
יספר jesaperמספר mesaper מספרת mesaperetסיפר siperopowiadaćלספר lesaperס.פ.ר
ינגן jenagenמנגן menagen מנגנת menagenetניגן nigengrać
(na instrumencie)
לנגן lenagenנ.ג.נ
יבקש jewakeszמבקש mewakesz מבקשת mewakeszetביקש bikeszprosićלבקש lewakeszב.ק.ש
יחפש jechapesמחפש mechapes מחפשת mechapesetחיפש chipesszukaćלחפש lechapesח.פ.ש
יסדר jesaderמסדר mesader מסדרת mesaderetסידר siderporządkować urządzić,
załatwić
לסדר lesaderס.ד.ר
יקשר jekaszerמקשר mekaszer מקשרת mekaszeretקישר kiszerpołączyćלקשר lekaszerק.ש.ר
יטפל jetapelמטפל metapel מטפלת metapeletטיפל tipelopiekować się, zajmowaćלטפל letapelט.פ.ל
יגדל jegadelמגדל megadel מגדלת megadeletגידל gidelhodować, uprawiaćלגדל legadelג.ד.ל
ילמד jelamedמלמד melamed מלמדת melamedetלימד limednauczać,
uczyć
ללמד lelamedל.מ.ד
יתקן jetakenמתקן metaken מתקנת metakenetתיקן tikennaprawiaćלתקן letakenת.ק.נ
יאחר jeacherמאחר meacher מאחרת meacheretאיחר icherspóźniać sięלאחר leacherא.ח.ר
יבקר jewakerמבקר mewaker מבקרת mewakeretביקר bikerodwiedzaćלבקר lewakerב.ק.ר
יאשר jeaszerמאשר measzer מאשרת measzeretאישר iszerpotwierdzaćלאשר leaszerא.ש.ר
יברך jewarechמברך mewarech מברכת mewarechetבירך birechbłogosławić, pozdrawiać, składać życzeniaלברך lewarechב.ר.כ
ימהר jemaherממהר memaher ממהרת memaheretמיהר miherspieszyć sięלמהר lemaherמ.ה.ר
יבשל jewaszelמבשל mewaszel מבשלת mewaszeletבישל biszelgotowaćלבשל lewaszelב.ש.ל
CZASOWNIKI W KONIUGACJI HIFIL
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
ירגיש jargiszמרגיש margisz מרגישה
margisza
הרגיש hirgiszczuć się,
czuć
להרגיש
lehargisz
ר.ג.ש
יקשיב jaksziwמקשיב maksziw מקשיבה maksziwaהקשיב hiksziwsłuchaćלהקשיב lehaksziwק.ש.ב
יביא jawiמביא mewi
מביאה mewia
הביא hewiprzynieść, przynosićלהביא lehawiב.ו.א
יגיע jagijaמגיע magija מגיעה magijaaהגיע higijaprzyjechać, przybyćלהגיע lehagijaנ.ג.ע
ישפיע jaszpijaמשפיע maszpija משפיעה maszpijaaהשפיע hiszpijawpływaćלהשפיע lehaszpijaש.פ.ע
יפסיק jafsikמפסיק mafsik מפסיקה mafsikaהפסיק hifsikprzestać, przerwaćלהפסיק lehafsikפ.ס.ק
יתחיל jatchilמתחיל matchil מתחילה matchilaהתחיל hitchilzacząć,
zacząć się
להתחיל lehatchilת.ח.ל
יחליט jachlitמחליט machlit מחליטה machlitaהחליט hechlitpostanowić, zdecydowaćלהחליט lehachlitח.ל.ט
יסביר jasbirמסביר masbir מסבירה masbirהסביר hisbirwyjaśniać, tłumaczyćלהסביר lehasbirס.ב.ר
יזמין jazminמזמין mazmin מזמינה mazminaהזמין hizminzaprosić, zamówić, zarezerwowaćלהזמין lehazminז.מ.נ
יצליח jacliachמצליח macliach מצליחה
macli cha
הצליח hicliachodnieść sukcesלהצליח
lehacliach
צ.ל.ח
ימשיך jamszichממשיך mamszich ממשיכה mamszichaהמשיך himszichkontynuowaćלהמשיך lehamszichמ.ש.כ
יסכים jaskimמסכים maskim מסכימה maskimaהסכים hiskimzgodzić się
להסכים lehaskimס.כ.מ
יצליץ jamlicממליץ mamlic ממליצה mamlicaהמליץ himlicpolecićלהמליץ lehamlicמ.ל.צ
ידליק jadlikמדליק madlik מדליקה madlikaהדליק hidlikzapalić (światło)להדליק lehadlikד.ל.ק
יזכיר jazkirמזכיר mazkir מזכירה mazkiraהזכיר hizkirprzypomniećלהזכיר lehazkirז.כ.ר
ישאיר jaszirמשאיר maszir משאירה masziraהשאיר hiszirzostawićלהשאיר lehaszirש.א.ר
יבטיח jawtiachמבטיח mawtiach מבטיחה mawtichaהבטיח hiwtiachobiecać,
przyrzec
להבטיח lehawtiachב.ט.ח
יאמין jaaminמאמין maamin מאמינה maaminaהאמין heeminwierzyć,
ufać
להאמין lehaaminא.מ.נ
ישכיר jaskirמשכיר maskir משכירה maskiraהשכיר hiskirwynająć, wypożyczyć (komuś)להשכיר lehaskirש.כ.ר
CZASOWNIKI W KONIUGACJI HITPAEL
CZAS PRZYSZŁYCZAS TERAŹNIEJSZY l. p. r męski i żeńskiCZAS PRZESZŁY 3 os. l. p.
r. męski
ZNACZENIEBEZOKOLICZNIK
RDZEŃ
יתלבש itlabeszמתלבש mitlabesz מתלבשת
mitlabeszet
התלבש hitlabeszubierać sięלהתלבש
lehitlabesz
ל.ב.ש
יתרגש itrageszמתרגש mitragesz מתרגשת mitrageszetהתרגש hitrageszprzejmować się, emocjonować się, wzruszać sięלהתרגש lehitrageszר.ג.ש
יתפלל itpalelמתפלל mitpalel מתפללת mitpaleletהתפלל hitpalelmodlić sięלהתפלל lehitpalelפ.ל.ל
יתרחץ itrachecמתרחץ mitrachec מתרחצת
mitrachecet
התרחץ hitrachecmyć się,
kąpać się
להתרחץ
lehitrachec
ר.ח.צ
יתקרר itkarerמתקרר mitkarer מתקררת mitkareretהתקרר hitkarerzmarznąć, ochłodzić sięלהתקרר lehitkarerק.ר.ר
יתחמם itchamemמתחמם mitchamem מתחממת mitchamemetהתחמם hitchamemogrzać sięלהתחמם lehitchamemח.מ.מ
יצטער ictaerמצטער mictaer מצטערת mictaeretהצטער hictaerżałowaćלהצטער lehictaerצ.ע.ר
יסתדר istaderמסתדר mistader מסתדרת mistaderetהסתדר histaderporadzić sobie, urządzić sięלהסתדר lehistaderס.ד.ר
יתקשר itkaszerמתקשר mitkaszer מתקשרת mitkaszeretהתקשר hitkaszernawiązać kontakt, zadzwonić do kogośלהתקשר lehitkaszerק.ש.ר
ישתדל isztadelמשתדל misztadel משתדלת misztadeletהשתדל hisztadelstarać się, usiłowaćלהשתדל lehisztadelש.ד.ל
יתקלח itkaleachמתקלח mitkaleach מתקלחת mitkalachatהתקלח hitkaleachbrać prysznicלהתקלח lehitkaleachק.ל.ח
יתקרב itkarewמתקרב mitkarew מתקרבת mitkarewetהתקרב hitkarewzbliżyć sięלהתקרב lehitkarewק.ר.ב
ישתתף isztatefמשתתף misztatef משתתפת misztatefetהשתתף hisztatefbrać udział, uczestniczyćלהשתתף lehisztatefש.ת.פ
ישתמש isztameszמשתמש misztamesz משתמשת misztameszetהשתמש hisztameszużywać, posługiwać sięלהשתמש lehisztameszש.מ.ש
יתאהב itahewמתאהב mitahew מתאהבת mitahewetהתאהב hitahewzakochać sięלהתאהב lehitahewא.ה.ב
יתרחק itrachekמתרחק mitrachek מתרחקת mitracheketהתרחק hitrachekoddalić sięלהתרחק lehitrachekר.ח.ק
יתנגד itnagedמתנגד mitnaged מתנגדת mitnagedetהתנגד hitnagedsprzeciwiać sięלהתנגד lehitnagedנ.ג.ד
יתקבל itkabelמתקבל mitkabel מתקבלת mitkabeletהתקבל hitkabeldostać się,
być przyjętym
להתקבל lehitkabelק.ב.ל

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *